OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WA2M/00410755/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz Komorowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego (niemieszkalnego) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 96/U05, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00410755/5 będącej własnością dłużnika Florian Lempa.

Suma oszacowania wynosi 482 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 362 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 280,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1042 0000 8802 0332 3532.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa II Wydział Cywilny w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1502/17). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Tomasz Komorowski