Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz
Komorowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 24-02-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym mającym siedzibę w Warszawie przy
ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego
(niemieszkalnego) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Warszawie przy Al. Komisji
Edukacji Narodowej 96/U05, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00410755/5 będącej
własnością dłużnika Florian Lempa.
Suma oszacowania wynosi 482 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy
oszacowania i wynosi 362 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 280,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1042 0000 8802 0332 3532.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie oraz
przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa II Wydział Cywilny w Warszawie akta
postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1502/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Komorowski