Komornik a windykator czym się różnią?

Komornik nie jest windykatorem, a windykator nie jest komornikiem. To dwa zupełnie różne zawody, które charakteryzują się inną pozycją, uprawnieniami i obowiązkami, a co za tym idzie zgoła odmiennymi schematami postępowania. Czym różni się komornik od windykatora? Co może zrobić windykator, a co wyłącznie komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Do jego obowiązków zawodowych należy przymusowe egzekwowanie rozstrzygnięć sądowych w trakcie postępowań egzekucyjnych. Windykator to pracownik firmy windykacyjnej, z którą umowę zawarł wierzyciel. Jego zadaniem jest polubowne doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Obecnie windykatorzy coraz częściej dążą do wypracowania porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem, w ramach którego dług jest spłacany na dogodnych dla obu stron warunkach. To model bardzo często wdrażany w relacjach biznesowych.

Jakie uprawnienia przysługują komornikowi w trakcie egzekucji komorniczej?

Komornik dysponuje znacznie szerszymi uprawnieniami niż windykator. Jednak  jako wierzyciel nie możemy się zgłosić bezpośrednio do wybranego komornika. Najpierw musimy złożyć wniosek do sądu i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu możemy skierować sprawę do komornika. Komornik realizuje postanowienie sądu, czyli tzw. tytuł wykonawczy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882], komornik może:

  • Wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne.
  • Zarządzać postanowieniami o zabezpieczeniu spadku oraz sporządzać spis inwentarza.
  • Wykonywać inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają egzekucji.
  • Osobiście doręczać zawiadomienia sądowe, pisma procesowe, a także inne dokumenty sądowe – o ile zostanie mu to zlecone przez sąd.
  • Wykonywać zadania określone w innych ustawach.
  • Sprawować kontrolę nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami – na wniosek organizatora licytacji.

Należy przy tym pamiętać, że uprawnienia komornika, jako funkcjonariusza publicznego są regulowane prawem. Realizując tytuł wykonawczy komornik nie może pozostawić dłużnika i jego rodziny bez środków od życia. De facto, istnieje długa lista składników majątkowych, które nie mogą podlegać egzekucji komorniczej. Komornik w swoich działaniach jest zobowiązany do realizacji tytuły wykonawczego w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika.

To, co łączy obie opisane wyżej profesje nie tylko egzekwowanie spłaty zadłużenia. To przede wszystkim działanie w interesie wierzyciela i dłużnika. Dzięki współpracy z komornikiem lub też windykatorem dłużnik może się pozbyć obciążenia na warunkach dla niego korzystnych, w sposób, dzięki któremu uniknie zagłębiania się w spirali zadłużenia.