RODO

RODO

Obowiązek informacyjny – ochrona danych osobowych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz Komorowski, informuje:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasz Komorowski. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego, postępowania o sporządzenie spisu inwentarza, postępowania o sporządzenie protokołu stanu faktycznego, postępowania o doręczenie korespondencji sądowej i czyni to na podstawie art. 3 ustawy o komornikach sądowych oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu w/w postępowań. Po zakończeniu postępowania dane osobowe będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 164 ustawy o komornikach sądowych.

Przedmiotem przetwarzania danych osobowych będą: podstawowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne – PESEL, NIP, REGON. Elektroniczne dane identyfikacyjne – numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Transakcje finansowe, umowy oraz ugody mogące mieć wpływ na stan majątkowy stron postępowania. Informacje dotyczące działań sądowych, o ile wiążą się z prowadzonym postępowaniem lub mają wpływ na jego przebieg.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu, np.: biuro rachunkowe, administrator systemu komputerowego, dostawcy usług hostingowych, podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych lub opisie i oszacowania nieruchomości, w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych – dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych, usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej oraz innym niezależnym odbiorcom: stronom postępowania i ich pełnomocnikom lub przedstawicielom, kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc, o ile będzie to konieczne dla prowadzenia postępowania.

Więcej informacji w przedmiocie zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać korespondencyjnie lub osobiście w kancelarii komorniczej pod adresem: 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11/102B oraz drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej: warszawa.komorowski@komornik.pl.