Co może komornik? Zakres obowiązków komornika.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, którego główny zakres działania sprowadza się do egzekwowania długów. Co to oznacza? Komornik, jako przedstawiciel wierzyciela, ściąga należności od dłużników, którzy zalegają ze spłacaniem zobowiązanych należności, takich jak na przykład kredyt gotówkowy czy pożyczka.

Zakres obowiązków komornika jest ściśle regulowany i określony przez Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o komornikach sądowych. Komornik zobowiązany jest przestrzegać danych norm i obowiązków. Do zadań komornika należą między innymi:

 • doręczanie dłużnikowi stosownych zawiadomień i pism sądowych, a także wszelkich obwieszczeń – każdorazowo za potwierdzeniem odbioru,
 • poszukiwanie majątku i jego źródeł na zlecenie wierzyciela,
 • wykonywanie orzeczeń sądu dotyczących spraw z zakresu roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz ich zabezpieczanie,
 • przeprowadzanie licytacji,
 • zabezpieczanie spadku,
 • sporządzanie spisu inwentarza spadkodawcy.

Co może komornik?

Komornik ma prawo do przeprowadzenia egzekucji z wynagrodzenia lub majątku dłużnika. W sytuacjach kiedy komornik, na którymś z etapów swoich czynności napotka opór ze strony dłużnika – uniemożliwiający lub utrudniający wykonywanie obowiązków – może poprosić o pomoc policję. Na podstawie otrzymanego przez sąd tytułu wykonawczego, komornik zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. W ramach egzekucji komorniczej, komornik może stosować poniższe zabiegi:

 • zajęcie i sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika,
 • zajęcie całego wynagrodzenia lub jego części za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • zajęcie części renty lub emerytury,
 • zajęcie dochodów z innych tytułów,
 • zajęcie rachunków bankowych dłużnika,
 • zajęcie wierzytelności lub innych praw majątkowych dłużnika.

Przy wszczęciu danej egzekucji komorniczej, komornik musi powiadomić dłużnika o tym, na polecenie jakiego wierzyciela prowadzi postępowanie, a także przedstawić na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa.