Dlaczego nie warto unikać komornika?

Dłużnicy wobec których toczą się postępowania egzekucyjne bardzo często unikają kontaktu z komornikiem. Dotyczy to zarówno odbioru korespondencji, jak i kontaktów interpersonalnych. Praktyka pokazuje, iż takie zachowanie przynosi dłużnikowi więcej strat niż korzyści, a kontakt z komornikiem może znacząco ułatwić egzekucję wyroku sądu i to w sposób dla dłużnika i jego rodziny minimalnie uciążliwy. Dlaczego zatem warto się kontaktować z komornikiem?

Korespondencja ze skutkiem doręczenia

Na wstępie warto wyjaśnić kilka kwestii związanych z odbiorem korespondencji sądowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego tego typu korespondencja co do zasady jest przesyłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Może się również zdarzyć, iż taką korespondencję osobiści doręcza komornik. Dotyczy to zarówno pism z sądu, jak i korespondencji dotyczącej prowadzonej egzekucji.

Korespondencja sądowa jest doręczana bezpośrednio adresatowi lub dorosłemu domownikowi. W przypadku nieobecności adresata i dorosłego domownika listonosz może skorzystać z instytucji doręczenia zastępczego, a więc przekazania pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Jeśli nie ma takiej możliwości adresat zostaje poinformowany o korespondencji za pośrednictwem awizo. I tu zaczyna się przysłowiowy cyrk.

Część adresatów ignoruje awizo spodziewając się korespondencji sądowej. Część udaje się do placówki pocztowej, gdzie po uzyskaniu informacji o nadawcy listu odmawia jego odbioru. Zarówno pierwsze, jak i drugie działanie niczego nie wnosi do sprawy, poza tym, że dłużnik pozbawia się wiedzy o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Nieodebranie korespondencji nie wstrzymuje bowiem czynności egzekucyjnych, a samo pismo trafia do akt sprawy z tzw. skutkiem doręczenia.

Rozmowa z komornikiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, komornik może skierować egzekucję do każdego, niewyłączonego spod egzekucji składnika majątku dłużnika, o ile wierzyciel nie wniesie inaczej. W praktyce oznacza to, że to od komornika zależy, czy egzekucja zostanie wykonana z wynagrodzenia za pracę, konta bankowego czy sprzedaży ruchomości. Rozmawiając z komornikiem dajemy sobie szansę na wykonanie wyroku sądu w sposób, który będzie dla nas i dla naszej rodziny najmniej uciążliwy.