Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowych. Co to oznacza? Egzekucja sądowa to postępowanie, które dąży do wyegzekwowania świadczeń należnych wierzycielowi z majątku dłużnika. Wierzycielem może być zarówno bank, instytucje pożyczkowe, instytucje finansowe i inne osoby prawne, jak również osoby prywatne. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub braku zwrotu pożyczki bądź kredytu w określonym czasie, wierzyciel ma prawo do naliczenia odsetek i udania się do sądu w celu ściągnięcia określonych należności wynikających z wcześniej przyjętych przez dłużnika zobowiązań.

Komornik sądowy może wykonać dwa rodzaje egzekucji sądowej – pieniężną oraz niepieniężną. W ramach egzekucji pieniężnej komornik sądowy może zająć pojazdy, nieruchomości oraz ich wyposażenie, rachunki bankowe, wynagrodzenie, emeryturę, rentę, wierzytelności. W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych komornik sądowy może wprowadzić wierzyciela w posiadanie nieruchomości bądź odebrać ruchomość.

Jakie są obowiązki i uprawnienia komornika sądowego?

Obowiązki oraz uprawnienia komornika sądowe są ściśle określone i zdefiniowane. Komornik sądowy rozpoczyna swoją pracę po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego, czyli na ostatnim etapie postępowania przeciwko dłużnikowi. 

Podczas wykonywania swoich obowiązków komornik sądowy może żądać zarówno od dłużnika jak i od różnego rodzaju urzędów i instytucji podania określonych informacji w ramach poszukiwania majątku dłużnika. Ponadto, komornik sądowy może przymusowo otwierać pomieszczenia, przeszukać nieruchomość oraz ruchomości należące do dłużnika. Wobec osób utrudniających postępowanie może stosować kary grzywny. A w przypadku wystąpienia oporu ze strony dłużnika, komornik sądowy może korzystać z pomocy policji.